Jag är forskare och docent i Historia vid Stockholms universitet, verksam också som kulturskribent och författare. Jag har framför allt studerat planerings-, egendoms-  och bostadspolitik under 1800- och 1900-talet i svenska städer och internationellt, särskilt i Tyskland och USA. Jag är sedan 2004 även gästforskare vid IRS & Center for Metropolitan Studies (CMS) i Berlin där jag arbetar i perioder.

Jag har tidigare arbetat med projekt om migration till och segregationsmönster i städer. Jag har också publicerat en monografi om urbaniseringens förhållande till barns och ungdomars livsvillkor, och hur stadsutvecklingen hade inverkade på pedagogik och kunskapsideal under 1900-talets början.

Lyssna även på podkasten Staden, där jag tillsammans med chefredaktören för tidskriften Arkitektur, Dan Hallemar, diskuterar och vandrar genom städers liv, gestaltning och historiska vägval. http://staden.arkitekt.se/ hashtag: #Staden  – Twitter & Instagram: @stadenpodcast

För mer texter av mig, se även bloggen och det öppna anteckningshäftet Arbetsbok.